REKLAMA
Tipy na výlety, víkendy a dovolenou
Dnes je 23.9. a svátek má Berta

Krumlovsko – rokytenské slepence

Národní přírodní rezervace (NPR) Krumlovsko – rokytenské slepence vyhlášená Ministerstvem životního prostředí s účinností od 1.6.2005 se rozkládá na území obce Moravský Krumlov a je členěná do dvou částí. Jižní část se nachází v katastrálním území Moravský Krumlov a severní část v katastrálním území Rokytná. Celková výměra NPR, kterou z největší části (75,5ha) tvoří lesní pozemky, je 86,5 ha, z toho je 7 ha vyhlášeno jako ochranné pásmo.

Ochrana území
Posláním rezervace je ochrana unikátních rostlinných a živočišných společenstev skal, lesostepí, lesů

lesních lemů, zvláště pak dubohabřin, šípákových doubrav, reliktních lipin a společenstev přirozených tekoucích vod, která se dochovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém členitém údolí řeky Rokytné zahloubeném v permských slepencích. Dlouhodobým cílem ochrany území je zachování přírodních hodnot této části údolí řeky Rokytné s přilehlými slepencovými stráněmi, zejména zachování druhové rozmanitosti a zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro další vývoj všech přírodních složek. Vegetace skal, lesostepí, lesů a lesních lemů, která se na území nachází, je druhově velmi bohatá a zahrnuje řadu chráněných a ohrožených druhů. Mezi nejvýznamnější zástupce vyšších rostlin patří endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus).

REKLAMA

Chráněné druhy

Lokalita hostí rovněž řadu chráněných druhů živočichů. Z bezobratlých je na lokalitě hojně zastoupena kudlanka nábožná (Mantis religiosa), dále se zde vyskytuje např. pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), krasec uherský (Anthaxia hungarica), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). V přirozeném úseku řeky Rokytné byl potvrzen výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). Z legislativně chráněných druhů plazů se v zájmovém území vyskytuje např. ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka hladká (Coronella austriaca) a užovka obojková (Natrix natrix.), z obojživelníků pak ropucha obecná (Bufo bufo). Z avifauny se zde nachází např. strnad luční (Miliaria calandra), křepelka polní (Coturnix coturnix), sova pálená (Tyto alba), dudek chocholatý (Upupa epops), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax).

Boskovická brázda
Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské slepence se nachází v geomorfologicky poměrně komplikované oblasti, na rozhraní Boskovické brázdy a vyvřelinového masívu Brněnské vrchoviny. Samotnou Boskovickou brázdu vytváří v tomto území Moravskokrumlovská a Ivančická kotlina. Odděluje od sebe Rokytenskou pahorkatinu, kterou proráží zaklesnutým údolím řeka Rokytná. Největší z jejích meandrů jsou v Moravském Krumlově a kolem obce Rokytná, kde díky členitosti a sklonitosti vytvářejí efekt přirozených skalních amfiteátrů.

Lesnictví
Větší část území byla v minulosti extenzívně využívána lesnicky. Vzhledem k obtížně přístupnému terénu na prudkých svazích neprobíhala těžba zřejmě nikdy velkoplošně, ale spíše nahodile, díky čemuž zde v současnosti existují různověké pařeziny s přírodě blízkou až přirozenou druhovou skladbou.

V bezprostředním okolí byly vysazeny nepůvodní dřeviny, jako trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který však s výjimkou západních svahů jižně od vrchu Tábora nejeví tendenci expandovat dále do území.

Naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence

Zřízení naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005, jejímž posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrujícího toku řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami.

Naučná stezka byla realizována městem Moravský Krumlov za finanční podpory Skupiny ČEZ, slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo 16. října 2007 v Moravském Krumlově na „Střelnici“.

Celková trasa naučné stezky měří 15km a je zde instalováno 12 informačních panelů s mapovým přehledem o průběhu stezky pro snadnou orientaci.

 Tento turistický cíl se nachází v mikroregionu, který dlouhodobě podporuje Skupina ČEZ.

M. Krumlov
tel.: +420 515 321 064

REKLAMA

Kde toto místo najdete:

Sdílejte článek s přáteli:
Našli jste nějakou chybu? Nahlašte nám ji
Nahlásit chybu
REKLAMA
REKLAMA