Reklama

Místo zájmu

Fotogalerie:

autor: Kateřina Černá
vloženo: 16.06.2016

Slezské zemské muzeumAdresa:  Nádražní okruh 31, Opava 746 01
Hodnocení: 6.2 / 10 hlasů: 1924

Web:  odkaz
Lokalita:  Opavské Slezsko

Muzeum

Slezské zemské muzeum je nejstarší a co do velikosti a bohatosti sbírkových fondů patří mezi tři nejvýznamnější muzea na území našeho státu. Založeno bylo 1. května 1814 a předstihlo vznik Moravského muzea v Brně i Národního muzea v Praze. Ročně pořádá nejen celou řadu výstav a akcí pro veřejnost (např. Mezinárodní den muzeí, Slezská muzejní noc, Evropská noc pro netopýry, aj.), ale k jeho cílům náleží i vědecko-výzkumná činnost. SZM vydává tři vědecké časopisy, odborné publikace a spolupracuje s badateli a se studenty Slezské a Ostravské univerzity. Kolekce sbírkových předmětů je bohatá a čítá téměř 2,5 milionu kusů. Jde o rozsáhlé soubory přírodnin i unikátní umělecké a historické památky.


HISTORIE SZM
Slezské zemské muzeum v Opavě je spjato s počátky muzejnictví u nás. Roku 1814 bylo totiž v Opavě založeno Gymnazijní muzeum, první instituce tohoto charakteru na území dnešní ČR. Gymnazijní muzeum, které bylo převážně přírodovědné povahy, vzniklo přičiněním profesora opavského gymnázia Faustina Ense, penzionovaného důstojníka a amatérského znalce botaniky Františka rytíře Mükusche z Buchbergu a pokrokového opavského starosty Jana Josefa Schöslera. Muzeum umístěné v budově sněmovny (dnešní Zemský archiv) sloužilo výuce žáků gymnázia, avšak od počátku bylo přístupno i veřejnosti. Mezi sbírkami se nacházely mimo sbírky přírodnin také modely strojů, hospodářské nářadí a zařízení a sbírka archiválií. Díky četným darům mecenášů, sběry v terénu a nákupy se muzejní sbírka rozrostla během třiceti let na 13 000 kusů. Po odchodu Faustina Ense z Opavy roku 1844 došlo téměř na čtyři desetiletí k útlumu muzejní práce.
Oživení nastalo na počátku 80. let 19. století, kdy byly založeny dvě muzejní instituce - roku 1882 Uměleckoprůmyslové muzeum (Schlesisches Lansdesmuseum für Kunst und Gewerbe) a roku 1884 Muzeum Matice opavské. První z nich, jež vzniklo za výrazné podpory Obchodní a živnostenské komory, se od počátku těšilo štědrým dotacím nejen průmyslových a živnostenských kruhů, ale i Lichtenštejnů a dokoce i samotného císaře, jehož jméno si později muzeum vzalo do svého názvu - Muzeum císaře Františka Josefa pro vědy a řemesla (Kaiser Franz Josef Museum für Kunst und Gewerbe). Muzeum Matice opavské vzniklo z ryze vlasteneckých pohnutek, z národně obranných snah. Jeho cílem bylo sbírat a uchovávat doklady o české minulosti regionu, o životě a kultuře lidu. Duchovním otcem muzea byl tehdejší významný historik Vincenc Prasek. Velký zájem o muzeum projevil i Jan Neruda, který přispěl rovněž svými sbírkami a v Čechách prováděl horlivou propagaci. V roce 1896 ještě v Opavě vzniklo z podnětu ing. M. Hartla Městské muzeum, umístěné tehdy v budově opavské hlásky.
Rozrůstající se Uměleckoprůmyslové muzeum si záhy vyžádalo stavbu reprezentativní výstavní budovy, která byla realizována v letech 1893 - 1895 podle návrhu vídeňských architektů Scheinringera a Kachlera. Značný vzrůst zaznamenalo muzeum v době působení Dr. Edmunda Wilhelma Brauna (1870 - 1957) coby kustoda a později ředitele. Cílem E.W. Brauna bylo vybudovat muzeum moderního typu. Snažil se v praxi uplatňovat propojení výzkumné, akviziční a prezentační činnosti. V té době muzeum shromažďovalo především uměleckohistorické sbírky (umělecké řemeslo, především porcelán, zlatnické práce, renesanční plakety a medaile) a orientovalo se na špičkové evropské i světové umění (barokní sochařství a architektura a malířství od gotiky po současnost).
Roku 1921 bylo muzeum převzato pod názvem Slezské zemské muzeum do správy země Slezské, čímž opustilo svůj nadregionální pohled a zaměřilo se spíše na život a kulturu Slezskou. Téhož roku muzeum převzalo pod svou správu sbírky Muzea Matice opavské, jež se měly stát základem etnografické sbírky. V období první republiky bylo opavské muzejnictví rozšířeno ještě o dvě další muzea; v roce 1924 vznikla pobočka Československého zemědělského muzea a v roce 1927 bylo založeno Muzeum památek národního odboje. Rozsáhlá expozice Československého zemědělského muzea, umístěná v Blücherově paláci, byla otevřena v roce 1932. Při této příležitosti byl v Opavě uspořádán sjezd Svazu československých muzeí. Sbírky Muzea památek národního odboje byly veřejnosti zpřístupněny v roce 1928 v tzv. Müllerově domě a svěřeny do péče slezského Zemského muzea. V roce 1935 stanul v čele pracovník Dr. Karel Černohorský, pod jehož vedením se muzeum stále více orientovalo na lidovou kulturu.
Snaha, kterou vyvíjel dr. K. Černohorský, byla přerušena nacistickou okupací. V roce 1939 došlo ke sloučení muzea Zemského a Gymnazijního a vzniklo Říšské župní muzeum, do něhož byla postupně integrována i další muzea. Především závěr války byl pro opavské muzeum a jeho sbírky pohromou. V posledních březnových dnech roku 1945 budova vyhořela a s ní i velká část sbírek.
Výstavní činnost znovu vybudovaného muzea byla zahájena roku 1947. Nyní zde byly deponovány a později i převzaty do vlastní správy i sbírky ze zámků na Opavsku a umělecky a kulturně hodnotné předměty z konfiskátů. Dne 26. června roku 1949 bylo muzeum pod novým názvem Slezské muzeum v Opavě převzato do státní správy. K významným počinům 50. let náleží počátek vydávání (od roku 1951) Časopisu Slezského muzea, dále pak se roku 1955 muzeum stalo vědeckým ústavem a otevřelo první experimentální expozici. Roku 1958 bylo zřízeno Arboretum v Novém Dvoře u Opavy a připojen Památník Petra Bezruče.
Po roce 1992 byl do Slezského zemského muzea včleněn Památník II. světové války v Hrabyni, Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a Slezský ústav.

Další objekty SZM

Historická výstavní budova
Srub Petra Bezruče
Arboretum
Areál československého opevnění Hlučín
Památník 2. světové války
Památník Petra Bezruče

 


nejhorší 12345678910 nejlepší

hodnocení místa (ne recenze)

Informace

Diskuze:

Nejsou žádné komentáře.

Příspěvky a hodnocení mohou vkládat pouze registrovaní uživatelé. Seznamte se s výhodami registrace

Text je chráněn autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Obsah není volně šiřitelný.

Novinky v oblasti

Slezské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum je nejstarší a co do velikosti a bohatosti sbírkových fondů patří mezi tři nejvýznamnější muzea na území našeho státu.
zobrazit detailHodnotilo 1924 uživatelů. Průměrné hodnocení 6.2/10

Areál československého opevnění Hlučín – Darkovičky

Areál československého opevnění Hlučín – Darkovičky

Pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935 – 1938.
zobrazit detailHodnotilo 363 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.4/10

Národní památník II. světové války

Národní památník II. světové války

Památník II.světové války Doba zmaru a naděje – expozice v ústředním památníku II. světové války na území České republiky představuje prostřednictvím bohatého sbírkovéh...
zobrazit detailHodnotilo 2442 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.1/10

Srub Petra Bezruče

Srub Petra Bezruče

Srub Petra Bezruče na Ostravici získalo Slezské zemské muzeum jako součást dědictví po básníkovi.
zobrazit detailHodnotilo 1217 uživatelů. Průměrné hodnocení 3.9/10

Památník Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče

V Památníku Petra Bezruče (PPB) je instalována expozice „Život a dílo Petra Bezruče“.
zobrazit detailHodnotilo 1090 uživatelů. Průměrné hodnocení 5.2/10

Reklama

Doporučujeme

Přihlašte se